شخصی سازی Elastix

شخصی سازی Elastix

الستیکس Elastix یک سیستم تلفنی مبتنی بر Asterisk است و به عنوان محبوب ترین سیستم استرسکی کدباز شناخته می شود. این سیستم به منظور شخصی سازی توسط پاورکد ویرایش شده است.

جزئیات پروژه

  • زمان: آذر ۹۳
  • شهر: تهران
  • آدرس: –
support